Regulamin Cateringu Zdrowy Doping

Regulamin cateringu

§1 Wprowadzenie
Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem
www.zdrowydoping.com (zwany dalej „Sprzedawca” ) jest firma Zdrowy
Doping by Dom Czekolady Coffee & More Sp. Cywilna, 81-365
Gdynia, ul. Stefana Batorego 28-32 NIP 9581704551, REGON
384625544 tel.789-236-870, 880-901-130
mail kontaktowy: zdrowydoping@gmail.com
Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą
elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady
zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady
wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb
odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca –Zdrowy Doping by Dom Czekolady Coffee & More
  Sp. Cywilna, 81-365 Gdynia, ul. Stefana Batorego 28-32 NIP
  9581704551, REGON 384625544 tel.789-236-870, 880-901-130
  zdrowydoping@gmail.com Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz
  Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 2. Usługa- obejmuje czynności związane z przygotowaniem i dostarczaniem
  posiłków przez spółkę
 3. Usługobiorca- osoba korzystająca z usług oferowanych przez spółkę
  będąca osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną,
  nieposiadającą osobowości prawnej.
 4. Cennik- cena usługi świadczonej przez spółkę, który podlega publikacji na
  stronie www.zdrowydoping.com oraz na materiałach promocyjnych spółki.
 5. Punkt odbioru- miejsce świadczenia usługi przez spółkę, w którym możliwy
  jest odbiór osobisty usługi.
 6. Zamówienie- stanowi usługę świadczoną przez spółkę, którą nabywa
  usługobiorca
 7. Dieta- zestawy posiłków przygotowywanych przez spółkę obejmujące
  ustalone warianty kaloryczności. Codziennie, z wyjątkiem weekendów – w sobotę
  posiłki dostarczane są na dwa dni (w zależności od zamówienia)
 8. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod
  adresem internetowym www.zdrowydoping.com
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu
  Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
  wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
  odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  10, Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
  między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez
  Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o
  świadczenie.
 11. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu
  realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy
  te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
  ustawowo wolnych od pracy.
 13. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o
  prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 14. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi dostępnej na stronie Serwisu
  Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości.
  Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania
  Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia
  do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany
  adres, Klient jest o tym informowany.
 15. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.
  Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3 Zamówienie produktów i Formy kontaktu ze sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: ul.Batorego 28-32, Gdynia 81-366
 2. Adres e-mail Sprzedawcy:zdrowydoping@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 789-236-870 lub 880-901-130
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i
  numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach
  09:00 – 17:00 (pon-pt)
 6. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis
  Internetowy wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą
  cateringu opisaną w serwisie internetowym zdrowydoping@gmail.com
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe
  Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu
 8. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień: drogą elektroniczną na adres
  www.zdrowydoping.com przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za
  pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym
  przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 9. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu
  oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant diety oraz
  kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni, które Produkt
  będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane
  niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy.
  Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności
  cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu
 10. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą
  elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty

elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie
jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do
zawarcia Umowy.

 1. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki
  zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do
  zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie
  dostawy Produktu.
 2. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w
  potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od
  Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest
  równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

§4 Warunki realizacji dostawy produktów

 1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym
  Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia
  jest przedstawiony w tabeli poniżej:
  Tabela 1
  Zmiana/Zamówienie
  potwierdzone w:

Zmiana/Zamówione potwierdzone w:Do godziny:    Zostanie dostarczone/zmienione na:          
Poniedziałek19:00czwartek
Wtorek19:00piątek
Środę19:00sobota
Czwartek19:00poniedziałek
Piątek19:00wtorek
Niedzielę19:00środa
 1. Dostawa Zamówienia odbywa się od niedzieli do piątku w godzinach
  mieszczących się w przedziale między godz. 23.00 – 8.00.
  -Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia danego zestawu
  pod adres wskazany przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie
  Sprzedawcy, klient jest informowany o tym fakcie przed złożeniem zamówienia i
  oferowany jest mu inny sposób dostawy.
 2. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
  -Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta
  zdrowydoping@gmail.com.Potwierdzenia płatności z konta bankowego
  zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię,
  nazwisko, adres, zamówiony Produkt)
  -Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych

-Godziny w Tabeli terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
-Odstępstwa mogą być stosowane, tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze
Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.
-Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji
zamówień w następujących przypadkach:
-złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
-bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
-braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
-rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
-Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy
jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie
Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu.
-W przypadku realizacji zamówień poza strefę dowozu w konkretnym mieście
może być doliczona opłata dodatkowa, która jest określona w zakładce
zamówienia diety przy wyborze miejsca dostawy. -Klient zobowiązany jest do
udostępnienia miejsca w które dostawca będzie mógł pozostawić paczkę z dietą
(w tym np. kody do klatek itp)
-W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona
cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
-Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu
realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym
terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a
których usunięcie nie jest możliwe.
-Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po
wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu
Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z
wyprzedzeniem określonym w Tabeli. Okres zamówienia zostanie przedłużony o
ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
-Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia,
Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach
zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub
dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania
określonych produktów.
-Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa
powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne
niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw
składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o
pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
-W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością
osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną
okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli,
bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia
uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony
do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na
dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania
Zamówienia.

-W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub
uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia
odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi
utrudnieniami pogodowymi.
-W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po
dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
niewywiązanie się z Umowy.
-W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za
niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w
Tabeli.
-W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt,
Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona
zgodnie z Tabelą.

§5 Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  -przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank
  o numerze: 69 1090 1102 0000 0001 4472 0727
  -przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.
 2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3
  dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za
  zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie
  Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie
  pliku PDF.
  §6 Odstąpienie od umowy
  Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30
  maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie
  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27
  wymienionej ustawy.

§7 Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym

 1. Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz
  rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, imię i
  nazwisko, adres, telefon,
 2. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
  ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
  ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie
  stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
  elektronicznej lub pisemnie.

§8 Polityka Promocji

 1. Promocje i rabaty nie łączą się, chyba że w regulaminie promocji sanowi
  inaczej.
 2. Opłaty pakietu promocyjnego należy dokonać najpóźniej w ostatni dzień
  trwania promocji.
 3. Jeden klient może dokonać zakupu jednego pakietu w cenie promocyjnej.

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy
  składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
  zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej
  dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w
  którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w
  terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem
  reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
 3. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania
  lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem
  okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające
  złożenie reklamacji
 5. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych
  w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia
  reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za
  reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie
  później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§10 Odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta
  błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w
  formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub
  działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i
  realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia
  świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na
  konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź
  oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych
  funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
  §11 Prawa konsumenta
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
  Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz
  na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
  organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
  następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
  Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
  sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia
  sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
  której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
  Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 8. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
  Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
  statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez
  Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800
  007 707

§12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
  Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem
  Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli
  Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
  wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy
  Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są
  opisane w Polityce Prywatności w serwisie internetowym

§13 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w
  zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient
korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.

 1. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie
  przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne.
 2. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych
  osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu
  internetowego
 3. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w
  polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne
  składniki.
  §14 Postanowienia końcowe
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z usługi sprzedawcy, usługobiorca jest
  zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu i
  akceptacji jego treści.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O
  zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na
  co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
  Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli
  zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 6. Posiłki przygotowane w ramach świadczenia usługi przez sprzedawcę
  mogą zawierać alergeny, co zostanie wyszczególnione na etykiecie, o której
  mowa w §3 ust. 2 niniejszego regulaminu. W posiłkach mogą występować inne
  alergeny w śladowych ilościach, które mogą pochodzić z procesu związanego z
  ich przygotowaniem.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
  Europejskiej nr 1169/2011 składnikami żywności stanowiącymi alergenami są:
  1) skorupiaki i produkty pochodne,
  2) jajka i produkty pochodne,
  3) zboża przez zawartość glutenu,
  4) ryby i produkty pochodne,
  5) orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne,
  6) soja i produkty pochodne,
  7) mleko i produkty pochodne
  8) orzechy tj. migdały, orzechu laskowe, orzechy włoskie, orzechy
  nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, pistacje, orzechy
  macadamia, orzechy queensland i produkty pochodne,
  9) seler zwyczajny i produkty pochodne,
  10) gorczyca i produkty pochodne,
  11) nasiona sezamu i produkty pochodne,
  12) dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg
  lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2
  13) łubin i produkty pochodne,

14) mięczaki i produkty pochodne.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie :Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie
będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.